OEN Rzeszów

Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Cele i zadania

Cele i zadania ośrodka

  1. Tworzenie i realizacja programów edukacyjnych dla nauczycieli, w tym szczególnie nauczycieli religii, zwłaszcza w zakresie wiedzy religijnej, etycznej i pedagogicznej.

  2. Organizowanie i realizacja różnorodnych form doskonalenia zawodowego, w tym seminarium, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek, pracowników organów nadzorujących i prowadzących jednostki edukacyjne oraz innych osób.

  3. Prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

  4. Organizowanie i realizacja różnorodnych form służących wymianie doświadczeń oraz rozwijaniu współpracy w środowisku oświatowym

  5. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć służących osobistemu rozwojowi osób.

  6. Udzielanie konsultacji i wspieranie w pracy nauczycieli

  7. Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń kadry oświatowej.

  8. Opracowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych

  9. Współpraca w zakresie doskonalenia nauczycieli z innymi partnerami krajowymi i zagranicznymi

  10. Inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zlecone przez organ prowadzący