OEN Rzeszów

Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Plan pracy

Plan pracy Ośrodka Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie na rok 2012/2013

  Rzeszów, październik 2012

I.PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA OEN

  • Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie działa w oparciu o obowiązujące prawo, a w szczególności zapisy:
  • - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537).
  • - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
  • - własnego Statutu (z dnia 3 września 2012 r.).

 

II. KONCEPCJA PRACY PLACÓWKI

Misja

Jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie całego kraju. W swojej działalności wychodzimy naprzeciw wyzwaniom współczesności i w codziennej pracy łączymy tradycję z nowoczesnością, troszcząc się w ten sposób o ciągłość i spójność działań edukacyjnych oraz wysoką jakość doskonalenia.

Dyrektorom i nauczycielom (zwłaszcza nauczycielom religii) szkół i placówek oświatowych oferujemy szkolenia nastawione na doskonalenie umiejętności profesjonalnych i wspieranie rozwoju osobistego. Wykorzystujemy w ich trakcie wiedzę i umiejętności każdego uczestnika, tworząc atmosferę sprzyjającą współpracy, wymianie doświadczeń, realizacji wspólnych projektów edukacyjnych. Naszym celem jest uczynienie z doskonalenia dyrektorów i nauczycieli uprzywilejowanego pola inicjatyw i twórczego rozwoju. Swoją działalnością, zgodnie z polityką oświatową państwa, sprzyjamy podniesieniu jakości kształcenia polskich szkół i placówek oświatowych.

Wizja na rok 2012-2013

Ośrodek Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie skutecznie realizuje politykę oświatową państwa poprzez konstruowanie trafnej oferty szkoleń, uwzględniającej potrzeby dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli. Wychodząc naprzeciw zmianom w edukacji przygotujemy ofertę różnorodnych zajęć, umożliwiających uczestnikom aktualizację i poszerzenie wiedzy zawodowej oraz doskonalenie i nabywanie kompetencji pedagogicznych.

Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie prowadzi współpracę z ośrodkami naukowymi (KUL, UKSW) jak również z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą w Rzeszowie. 

Powstanie też strona internetowa OEN – www.oen.rzeszow.pl. Dostosowana do różnorodnych edukacyjnych potrzeb klientów strona internetowa umożliwia szeroki dostęp do informacji dotyczących form doskonalenia, materiałów metodycznych oraz aktualności oświatowych.

OEN w Rzeszowie posiada nowoczesną bazę lokalową.


STRATEGICZNE CELE DZIAŁANIA

1.  Oferta

        Konstruowanie oferty wynikającej z priorytetów MEN oraz odpowiadającej potrzebom nauczycieli.

        Realizowanie projektów interdyscyplinarnych.

        Nauczanie na odległość.

        Organizowanie konferencji dotyczących aktualnych problemów w edukacji.

        Współpraca z zespołem doradców metodycznych.

2.  Kadra

    Stałe doskonalenie umiejętności.

   Integracja środowiska oświatowego wokół wspólnych działań na  poziomie lokalnym.

  Pozyskiwanie specjalistów z różnych przedmiotów w celu zapewnienia komplementarności oferty.

3.  Organizacja, sprawny przepływ informacji

      Systematyczne usprawnianie organizacji pracy.

      Sprawne funkcjonowanie baz danych.

•   Kontakt z uczestnikami szkoleń za pomocą Internetu.

4.  Baza

      Unowocześnianie i dostosowywanie warunków lokalowych do potrzeb OEN.

5.  Współpraca z podmiotami zewnętrznymi

     Nawiązywanie kontaktów ze środowiskami naukowymi, kulturalnymi oraz innymi prowadzącymi działalność edukacyjną w kraju i za granicą.

   Korzystanie z europejskich funduszy edukacyjnych.

 

 

III. KONSTRUKCJA PLANU NA ROK 2012/2013

Szczegółowe działania zostały przyjęte po analizie kierunków polityki oświatowej wyznaczonych przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Uwzględniliśmy także wyniki własnej diagnozy potrzeb edukacyjnych klientów ośrodka.

W roku 2012/2013 ośrodek przedstawi aktualne propozycje publikowane na stronie internetowej www.oen.rzeszow.pl W skład oferty szkoleniowej wejdą:

  kursy kwalifikacyjne;

   kursy doskonalące;

   warsztaty;

   szkolenia rad pedagogicznych - realizowane na terenie szkół i placówek oświatowych w formach:

-  spotkań informacyjnych

-krótkich warsztatów;

  konferencje rejonowe w sierpniu w dwóch miastach: Rzeszów, Jasło poświęcone prezentacji aktualnej oferty OEN oraz omówieniu bieżących spraw oświatowych;

•konferencje, seminaria - realizowane we współpracy z organizacjami działającymi na rzecz edukacji, wydawnictwami i innymi instytucjami;

•   cykle spotkań w grupach przedmiotowych lub problemowych tzw. Kluby Nauczyciela;

•   konsultacje indywidualne i zbiorowe.

Konkretne działania skierowane będą do różnych adresatów:

>      dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

>      reprezentantów organów prowadzących i nadzorujących szkoły,

>      pracowników merytorycznych ośrodków doskonalenia i doradztwa metodycznego,

>      nauczycieli zwłaszcza nauczycieli religii,

>      innych pracowników oświaty.


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE PLACÓWKI NA PODSTAWIE ZADAŃ
GŁÓWNYCH UWZGLĘDNIONYCH W STATUCIE OEN

 

Zadanie główne

Zadania szczegółowe

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi/Osoby współpracujące

Tworzenie i realizacja programów edukacyjnych dla nauczycieli, w tym szczególnie nauczycieli religii, zwłaszcza w zakresie wiedzy religijnej, etycznej i pedagogicznej.

 

 

 

 

 

Organizowanie i realizacja różnorodnych form doskonalenia zawodowego, w tym seminarium, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek, pracowników organów nadzorujących i prowadzących jednostki edukacyjne oraz innych osób.

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

 

 

 

 

Organizowanie i realizacja różnorodnych form służących wymianie doświadczeń oraz rozwijaniu współpracy w środowisku oświatowym

 

 

 

 

 

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć służących osobistemu rozwojowi osób.

 

 

 

 

 

Udzielanie konsultacji i wspieranie w pracy nauczycieli

 

 

 

 

 

Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń kadry oświatowej.

 

 

 

 

 

Opracowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych

 

 

 

 

 

Współpraca w zakresie doskonalenia nauczycieli z innymi partnerami krajowymi i zagranicznymi

 

 

 

 

 

Inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zlecone przez organ prowadzący

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszów dn. 29.10.2012 r.                                                                                                                                 Opracował: