Ośrodek Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego
im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie

Ośrodek Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie (skrót: OEN) jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli. Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty. Ośrodek ma swoją siedzibę przy ulicy Witolda 11a, 35-302 Rzeszów. Organem prowadzącym OEN jest Instytut Teologiczno-Pastoralny reprezentowany przez Dyrektora ks. mgra lic. Andrzeja Cyprysia, natomiast dyrektorem OEN jest ks. dr Marek Winiarski. OEN ma akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

OEN ma na celu:
– doskonalenie zawodowe nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli religii, dyrektorów szkół i placówek, pracownik ów urzędu organu prowadzącego i pracowników urzędu sprawującego nadzór pedagogiczny;
– upowszechnienie wiedzy teologicznej, filozoficznej, pedagogicznej i humanistycznej w środowisku  światowy.
Dla osiągnięcia celów OEN podejmuje następujące zadania:
– tworzenie i realizacja programów edukacyjnych dla nauczycieli, w tym szczególnie nauczycieli religii, zwłaszcza w zakresie wiedzy religijnej, etycznej i pedagogicznej;
– organizowanie i realizacja różnorodnych form doskonalenia zawodowego, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek, pracowników organów nadzorujących i prowadzących jednostki edukacyjne oraz innych osób;
– prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
– organizowanie i realizacja różnorodnych form służących wymianie doświadczeń oraz rozwijaniu współpracy w środowisku oświatowym;
– prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć służących osobistemu rozwojowi osób;
– udzielanie konsultacji i wspieranie nauczycieli;
– organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń kadry oświatowej;
– opracowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych;
– współpraca w zakresie doskonalenia nauczycieli z innymi partnerami krajowymi i zagranicznymi;
– inne zadania z zakresu doskonalenia nauczycieli zlecone przez organ prowadzący.
Osoby, które ukończyły daną formę edukacji nauczycieli, otrzymują zaświadczenie, które zawiera nazwę i zakres ukończonej formy doskonalenia oraz łączną liczbę godzin zrealizowanych zajęć. Uczestnik kursu kwalifikacyjnego po jego ukończeniu otrzymuje świadectwo, według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
OEN prowadzi rejestr kursów kwalifikacyjnych i rejestr wydanych świadectw.