• Standardy Ochrony Małoletnich – Szkolenie dla Dyrektorów, Nauczycieli oraz Rad Pedagogicznych
  • Cel Szkolenia: Szkolenie ma na celu zapewnienie uczestnikom gruntownej wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnej ochrony małoletnich w środowisku szkolnym i poza nim. Program skierowany jest do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz członków rad pedagogicznych, którzy odpowiadają za zapewnienie bezpiecznego środowiska edukacyjnego dla dzieci i młodzieży.
  • Zakres Tematyczny:
   • Podstawowe Prawa Dziecka – omówienie praw dziecka z perspektywy krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych.
   • Rozpoznawanie Sygnałów Niebezpieczeństwa – jak identyfikować oznaki przemocy, zaniedbania czy innych form krzywdzenia dzieci.
   • Postępowanie w Sytuacjach Kryzysowych – procedury i najlepsze praktyki reagowania na incydenty dotyczące krzywdzenia dzieci.
   • Budowanie Kultury Bezpieczeństwa – strategie tworzenia bezpiecznego i wspierającego środowiska dla uczniów.
   • Współpraca z Rodzicami i Opiekunami – metody efektywnego angażowania rodziców w proces ochrony dzieci.
  • Szkolenie będzie prowadzone w formie interaktywnych warsztatów, wykładów oraz sesji pytań i odpowiedzi, umożliwiając uczestnikom zdobycie praktycznej wiedzy i wymianę doświadczeń. Będą również wykorzystywane studia przypadków, aby lepiej zrozumieć różne scenariusze i możliwe sposoby działania.

  • Szkolenia prowadzą prawnicy, radcowie prawni i pracownicy naukowi.

 • Prawo autorskie w kontekście edukacji szkolnej
 • Cyberbezpieczeństwo w placówkach oświatowych
 • Rozwój kompetencji interpersonalnych nauczycieli
 • Bezpieczeństwo w szkole: aspekty prawne i odpowiedzialność nauczycieli
 • Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie oceniania wewnątszkolnego

TEMATYKA I TERMINY SZKOLEŃ MOGĄ BYĆ DOSTOSOWANE DO POTRZEB SZKOŁY